น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 ต.คคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่.. (พ.ศ.) …. ของกระทรวงการคลัง เป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้แก่นักแสดงชาวต่างชาติที่จัดเก็บ 10% กรณีมีภูมิลำเนาต่างประเทศและมาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิดในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ คาดว่าจะดึงดูดเงินจากการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย ได้ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ยังได้ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการถ่ายทอดความรู้ บุคลากรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ รวมถึงผลประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศผ่านภาพยนตร์ นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์ต่างประเทศ ซึ่งทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการนี้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประเทศในระยะยาวต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้ คือจะยกเว้นให้เงินได้ของนักแสดงภาพยนตร์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ได้มาจากการแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศที่สร้างโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับอนุญาตการสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยร่างกฎกระทรวงจะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“มาตรการนี้จึงเป็นการดึงดูดและจูงใจให้นักแสดงต่างชาติและกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติมาใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทย นอกจากจะได้ประโยชน์ทางซอฟต์เพาเวอร์ที่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกจะได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ กระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่าย”คำพูดจาก ทดลองเล่น

By admin