เมื่อวันที่ 10 มี.ค. รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ภายหลังนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน รมว.คมนาคม ได้มีการเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคมทันที พร้อมเร่งรัดติดตามงบประมาณ และกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการในโครงการลงทุนที่ล่าช้า หากงบประมาณส่วนใดที่สามารถผลักดันได้ จะเร่งรัดให้ทันที โดยจะเข้ามาดูแลทุกโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกระทรวงคมนาคมจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

ล่าสุดวันนี้ (10 มี.ค.) นายอธิรัฐ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน โดยในคำสั่งระบุว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่งที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูง) ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

เพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ส.คคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด. 62 ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/27136 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 และแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 13 สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการยกเลิกเปลี่ยนแปลง คำสั่งของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่เคยออกคำสั่งเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 แต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งนายสรพงศ์ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน ขณะที่นายกริชเพชร ชัยช่วย อดีตเคยเป็นรองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) ในสมัยที่นายวิทยา ยาม่วง เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่า โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 โดยแต่งตั้งนายกริชเพชร มาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม มีผลจนถึงปัจจุบัน

ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า เรื่องการแต่งตั้งดังกล่าว ตนได้แสดงความสมัครใจที่จะลดภาระบทบาทหน้าที่ลง เนื่องจากได้มีการเข้าไปดำเนินการภารกิจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือของไทยกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ) ซึ่งได้มีการผ่านประเมินเรียบร้อยแล้ว ในข้อสงสัยที่เป็นประเด็นทั้ง 64 ข้อ ซึ่งถือว่าหมดภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นตนจึงแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เพียงตำแหน่งเดียว.

By admin