หน้าที่ของประชาชนชาวไทย คือ การออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่จะบริหารประเทศ ซึ่งหากไม่ใช้สิทธิเท่ากับว่าเราไม่ทำหน้าที่ของประชาชน และยังเสียสิทธิในกิจกรรมทางการเมืองอีกด้วย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดเหตุอันสมควรที่ไปสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และวิธีแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ ดังนี้

6 เหตุอันสมควรที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ได้

 • ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • ผู้ป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

เลือกตั้ง 2566 : วิธีดูรหัสประจำบ้าน เพื่อใช้ "ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต"

เลือกตั้ง 2566 : เปิดลำดับบัญชีรายชื่อ 98 คน "พรรคภูมิใจไทย"

 • ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเดินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ผู้ประสบเหตุสุวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุฯ หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้เสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
 2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน
 4. ต้องห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ต้องห้ามดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำพูดจาก สล็อต777 เว็บตรง

การจํากัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กําหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจํากัดสิทธิ 2 ปีใหม่

การแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เพื่อเป็นการป้องกันการเสียสิทธิ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยมี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 1. แจ้งเหตุก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ขอรับแบบ ส.ส. 28 หรือทําหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 2. ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งทางอินเทอร์เน็ต

และยังมีระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์www.bora.dopa.go.th โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/all-election

By admin