มาตรการ Easy E-Receipt อีซี่ อี-รีซีท คือ มาตรการที่ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือผู้ประกอบการทั่วไปเฉพาะค่าซื้อหนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

มาตรการ Easy E-Receipt ใครมีสิทธิเข้าร่วมได้บ้าง?

  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
  • ผู้ที่มีสิทธิได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สามารถเข้าร่วม Easy E-Receipt ได้

สิทธิประโยชน์ Easy E-Receiptคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

  • นำค่าซื้อสินค้าหรือบริการ นำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2567
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท

เงื่อนไขสิทธิมาตรการ Easy E-Receipt

  • ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ต้องมีหลักฐานใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

มาตรการ Easy E-Receipt ยื่นภาษีใช้สิทธิเมื่อไหร่?

  • ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt หรือเป็นผู้ขายสินค้า

  • ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ประกอบการทั่วไปขายหนังสือ e-Book และสินค้า OTOP
  • สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice and e-Receipt หรือ ระบบ e-Tax Invoice by Email

(ที่มา : กระทรวงการคลัง, กรมสรรพากร)

By admin